Sarwiji, Fathoni, Agus Pracoyo, & Agus Sukoco Heru Sumarno. " Rancangbangun catu daya linier 5V, 12V dengan ZCD dan PWM." JURNAL ELTEK [Online], 19.1 (2021): 80-86. Web. 28 Nov. 2021