Sarwiji, F., Pracoyo, A., & Sumarno, A. (2021). Rancangbangun catu daya linier 5V, 12V dengan ZCD dan PWM. JURNAL ELTEK, 19(1), 80-86. doi:10.33795/eltek.v19i1.289