Luqman, M., Herwandi, H., & Dewatama, D. (2020). Rancang bangun inverter 12v-dc ke 220v-ac 500 watt sebagai media praktikum mahasiswa. JURNAL ELTEK, 18(2), 83-90. doi:10.33795/eltek.v18i2.245